Toimintasuunnitelma

yhdistyksen toimintasuunnitelma 2019.pdf (165 kB)

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON OPISTOLAISYHDISTYS ry

1. TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sääntöjensä mukaan Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistykseen voivat liittyä kaikki, jotka opiskelevat Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa. Nykyiset jäsenkortit ovat voimassa toistaiseksi. Opistolaistoiminta kuuluu osana työväenopiston toimintaan. Opistolaisyhdistys järjestää opiskelua tukevaa ja edistävää toimintaa, palveluja ja virkistystä sekä edistää opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kansalaisopistojen liittoon (KOL).

KOKOUKSET Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

HALLITUS KOKOONPANO JA KOKOUKSET Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet valitaan vuosittain. Hallitus kokoontuu kuukausittain. Hallitus vahvistaa toimikuntiin ja toimintaryhmiin jäsenet sekä nimeää keskuudestaan yhdyshenkilöt niihin.

TEHTÄVÄT Hallitus vastaa ja valvoo yhdistyksen asioita lakien, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti, sekä edustaa yhdistystä. Hallituksen päätökset koskevat kaikkien toimikuntien toimintaa.

MUU YHDISTYKSEN TOIMINTA

ULKOINEN TOIMINTA Yhdistys ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, Helsingin kaupungin päättäviin elimiin, maan muihin opistoihin ja opistolaisyhdistyksiin. Yhdistys tekee vierailuja ja ottaa vastaan vieraita. Hallitus huolehtii myös yhteydenpidosta opiston johtoon ja opiston eri henkilökuntaryhmiin. 2 Yhdistys osallistuu KOL:n järjestämiin tilaisuuksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ystävyyssuhteita opistolaiskuntiin osallistumalla järjestettäviin tapaamisiin. Monissa kyselyissä on tullut ilmi, että varsinkin yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien on vaikeaa järjestää lastenhoitoa opiskelunsa ajaksi. Opistolaisyhdistys, Helsingin työväenopisto sekä Helsingin varhaiskasvatus pilotoivat vuonna 2019 Leikkiväen opistoa. Ajatuksena on, että vanhemmat ja lapset voivat harrastaa samaan aikaan ja kummatkin saavat laadukasta opetusta. Opistolaisyhdistys lähtee Leikkiväen Opisto -pilottiin mukaan tarjoamalla vapaaehtoisia lastenohjaajia eli ”apukäsiä” varsinaisen opettajan tueksi lasten ryhmiin.

SISÄINEN TOIMINTA Järjestetään avoimia tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja kohtaamisia hallituksen ja toimikuntien jäsenille sekä opiskelijoille. Tavoitteena on järjestää monenlaista toimintaa kuten jäsenviikkoja opistolaistoiminnan vireyttämiseksi ja uusien toimijoiden mukaan saamiseksi sekä lisätä opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toimintaan pyritään saamaan mukaan myös erityisryhmiä. Hallitus laatii toiminnasta vuosikellon.

VARSINAINEN TOIMINTA

VIESTINTÄ Viestintää toteutetaan henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja eri kanavien kautta. Yhdistys julkaisee Oppisviesti-lehteä, yhdistyksen esitettä ja paperisia tiedotteita. Lisäksi jatketaan vuonna 2018 käyttöön otettujen yhdistyksen uusien kotisivujen ja facebookin kehittämistä entistä interaktiivisempaan suuntaan. Kotisivuilla muun muassa tullaan julkaisemaan opiskelijoiden kirjoituksia, valokuvia ja videoita sekä avataan keskusteluja ja kyselyitä opiskelusta työväenopistossa sekä yhdistyksen toiminnasta opiskelijoiden tavoittamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on tehdä viestinnästä monikanavaisempaa ottamalla yhdistyksen käyttöön instagram- ja twittertilit. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan, Oppisviestissä, opiston ilmoitustauluilla ja kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa, kuten facebookissa, twitterissä ja instagramissa. HALLITUS Järjestetään Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon, opiston henkilökunnan ja opistolaisyhdistyksen hallituksen välisiä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Hallitus määrittelee hallituksen jäsenten tehtävät ja vastuualueet, sekä toimikuntien tehtävät. Toimintavuoden aikana hallitus päivittää yhdistyksen säännöt, hallituksen jäsenten tehtävänimikkeet ja toimenkuvat. 3 Hallitus jatkaa yhdistyksen 100-vuotishistoriikin edistämistä ja varaa sitä varten talousarviossa määrärahan. Lisäksi hallitus ryhtyy suunnittelemaan vuoden 2020 yhdistyksen 100-vuotisjuhlavuoden toimintaa.

TALOUS JA VARAINHANKINTA Yhdistyksen talous perustuu Helsingin kaupungilta saatavaan avustukseen ja omasta toiminnasta saatavaan rahoitukseen. Yhdistyksen tilaisuuksissa järjestetään arpajaisia. Yhdistyksen toiminta perustuu suureksi osaksi vapaaehtoistyöhön.

VIRKISTYSTOIMINTA Tavoitteena on toimintavuoden aikana järjestää opiskelijoille erilaista toimintaa. Yhdistys varautuu myös muihin opistolla järjestettäviin tapahtumiin. Opistolaisyhdistys on vuokrannut Vuosaaren Uutelasta viljelypalstoja, joita opiston opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata. Vapautuvat palstat jaetaan jonotusjärjestyksessä. Palstojen luovutuksen hoitaa viljelypalstarekisterin hoitaja. Palsta-asioista vastuullisena toimii hallituksen alainen, vuosittain nimetty palstatoimikunta. Yhdistys järjestää opiskelijoiden virkistykseksi retkiä ja matkoja, joiden toteuttajana on pääosin retkeilytoimikunta.

TOIMINTA KOKO OPISTON ALUEELLA Hallitus vastaa toiminnasta ja viestinnästä koko opiston alueella. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan näillä toiminta-alueilla myös muut, opiston taholta tulevat toimintaa koskevat toiveet. Opistolaisyhdistys ryhtyy yhdessä työväenopiston kanssa valmistelemaan opiskelijoiden esiintymispankkia. Opiston opiskelijaryhmiä voi ilmoittautua esiintymispankkiin ja päiväkodit, palvelukeskukset ja muut toimijat voivat ottaa yhteyttä listalla oleviin ryhmiin tai opiskelijoihin tilatakseen heidät vapaaehtoisena esiintymään, lukemaan ääneen, erilaisten taitojen opastamiseen tai näyttelyn pitämiseen tms. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden osallisuutta oman osaamisensa kautta. Tavoitteena on saada mukaan uusia kiinnostuneita opiskelijoita toiminnan kehittämiseksi nykytarpeita vastaamaan. Helsingissä, 14. päivänä marraskuuta 2018

HALLITUS