Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä opiston opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken, ylläpitää ja edistää kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä kannustaa ja tukea opiskelua työväenopistossa sekä yleensä edistää aikuisopiskelua.

Yhdistys toimii yhdyssiteenä työväenopiston opettajien ja työväenopiston opiskelijoiden välillä.

3. Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. järjestää yhteisiä kokouksia, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia, opinto- ja virkistysmatkoja jäsenilleen sekä virkistystoimintaa

2. organisoi toimintaansa asettamalla toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan toiminta-ajatuksensa mukaista toimintaa

3. järjestää perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta yhdistyksen toimintaan osallistuville jäsenilleen

4. harjoittaa tiedotustoimintaa

5. tekee aloitteita eri viranomaisille

4. Yhdistystä tukeva taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa yhdessä toimipaikassa sekä oppimateriaalin ja opetusvälineistön välitystä jäsenilleen voittoa tavoittelematta. Yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista etua eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki työväenopiston opiskelijat. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää syyskokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuorot määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Jokainen yhdistyksen oikeustoimikelpoinen jäsen on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Yhdistyksen kokous voi valita eronneen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksesta on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestyksestä poissaolevan varsinaisen jäsenen sijaan tulee ensisijaisesti samana vuonna valittu varajäsen.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

9. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10. Kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta Helsingin suomenkielisen työväenopiston alueopistojen ilmoitustauluille.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat:

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa ääntenlaskijat

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisella on HTM- pätevyys tai vastaava sekä kaksi varatilintarkastajaa, joista toisella on samoin oltava HTM - pätevyys tai vastaava

9. ilmoitusasiat

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. opiskelijoiden opiston opetusta ja yhdistyksen toimintaa koskevat toiveet

12. kokouksen päättäminen

Kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto antaa aihetta

7. ilmoitusasiat

8. muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. opiskelijoiden opiston opetusta ja yhdistyksen toimintaa koskevat toiveet

10. kokouksen päättäminen

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. kokouskutsussa mainitut asiat

6. kokouksen päättäminen

12. Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen päätökseksi tulee:

1. se mielipide, jota on kannatettu yli puolessa äänestyksessä annetuista äänistä

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa paitsi henkilövaaleissa, joissa tasatulos ratkaistaan arvalla

3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, joka on äänestyksessä saanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13. Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Yhdistyksen purkamispäätöksen voi tehdä yhdistyksen kokous ja siihen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat omaehtoisen aikuiskasvatustyön hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

14. Muut säännökset

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 23.11.2008, Patentti- ja Rekisterihallitus on hyväksynyt ne stilististen korjausten jälkeen 13.10.2009.